วันที่
  รายละเอียด
05-04-2561
หลักฐานการประชุมหลักการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ คปสอ.คำม่วง ปี2561
02-04-2561
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน รอบ 6 เดือน
16-03-2561
ข้อมูลขอปรับแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
27-02-2561
คำสั่งแต่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561
05-02-2561
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
25-01-2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561(ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
16-01-2561
ผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
09-01-2561
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลคำม่วง
03-01-2561
หน่วยบริการประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
28-12-2560
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561
26-12-2560
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance"
14-12-2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
12-12-2560
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธฺ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
08-12-2560
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
05-12-2560
ผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 70%)
30-10-2560
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
30-06-2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัตงานตามคู่มือแนวทางในการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นวัยใส
29-06-2560
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลคำม่วง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 - 3)
24-04-2560
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
07-04-2560
ขออนุญาตนำหนังสือจัดตั้งกลุ่มรักษ์โรงพยาบาลคำม่วง ขึ้นเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน
29-03-2560
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560
28-03-2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
18-03-2560
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560
09-03-2560
มาตรการการใช้รถราชการออกนอกเส้นทางไปกิจธุรส่วนตัว และการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะปฏิบัติงานบริการ
08-03-2560
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
07-03-2560
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
14-02-2560
นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
14-02-2560
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
14-02-2560
แจ้งผลอนุมัตรายการครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560
29-01-2560
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
28-01-2560
แบบรายงานแผนตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนงบประมาณ ปี 2560 (งบ90%)
28-01-2560
แบบสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2559
29-12-2559
แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลคำม่วง
26-12-2559
ระเบียบโรงพยาบาลคำม่วง ว่าด้วยการป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน
26-12-2559
รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
26-12-2559
แนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นวัยใส และแนวทางปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ในมารดาอายุ <19 ปี
       
       

  วันที่แจ้ง     รายละเอียด
  08-05-2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน...อ่านต่อ
  30-01-2560 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.อ่านต่อ
  27-07-2559 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.คำม่วง..อ่านต่อ
  27-07-2559 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
  18-06-2558 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
  27-05-2558   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
  27-05-2558  เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ 
  10-04-2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 
  10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
  19-03-2558  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
  03-03-2558 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
  03-03-2558    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
       
       
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต.มาตรการ 3 ป. 1 ค.กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
มาตรการ 3 ป. 1 ค. ปลูกจิต
สำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย

 Img
 
 

       
       
       
       
 

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com